Algemene Voorwaarden Verhuur

A B C D of DREAM KLASSE | BORGKOSTEN

Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D Dream Klasse
1/3 Dag(en) 1/3 Dag(en) 1/3 Dag(en) 1/3 Dag(en) 1/3 Dag(en)
€500,- €1000,- €2500,- V.A. €2000,- V.A. €2500,-
4 dagen + 4 dagen + 4 dagen + 4 dagen + 4 dagen +
€750,- €1250,- €3500,- V.A. €2500,- V.A. €3750,-
Maand + Maand + Maand + Maand + Maand +
€1000,- €1500,- €5000,- V.A. €3000,- V.A. €5000,-

Begripsomschrijving:
In deze voorwaarden wordt verstaan:

Onder voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst; Voor motor kan ook auto worden gelezen en vice versa.
Onder huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
Onder consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Onder schade: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:
– beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten;
– met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheids-verzekeraar van het voertuig aansprakelijk is.
Onder bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;
2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder. Indien de verzegeling van de kilometertellerkabel of enige andere verzegeling verbroken is wordt € 125,00 per dag in rekening gebracht, plus de reparatiekosten.

Artikel 2: Verlenging van de huurperiode
Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode
Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (exclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met € 50,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 4: Annulering
Annulering is kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode. Indien binnen 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt geannuleerd dan wordt er 25% van het huurbedrag aan annuleringskosten berekend. Indien binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode wordt geannuleerd dan wordt 50% van het huurbedrag aan annuleringskosten berekend. Na het verstrijken van het tijdstip van aanvang van de huurperiode kan niet meer worden geannuleerd.

Artikel 5: Betaling
1. De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom terzake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.
2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
3. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.
4. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- (excl. BTW), met een minimum van € 75,- (excl. BTW).

Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig
Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

Artikel 7: Gebruik van het voertuig
1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
5. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren.
6. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
7. Indien het voertuig uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
8. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren op of in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
9. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van de Europese Unie te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
10. Huurder dient alle vloeistoffen, de bandenspanning en de speling van de eventuele aandrijfketting op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig overeenkomstig het serviceschema van het voertuig en conform het bepaalde bij het tweede lid van artikel 9 voor onderhoud aan te bieden.
11. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
12. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
13. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
– verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
– de instructies van verhuurder op te volgen;
– de politie ter plaatse te waarschuwen;
– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
– binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
– zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
– het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
– de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
14. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade.
1. Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade aan het voertuig, uitgezonderd in geval van diefstal of vermissing, per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

– de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met de Wegenverkeerswet (WVW) of het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels (RVV)
– de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7;
– de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
– het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
– het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
– de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig en extra slot(en) behorende sleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd.

– de schade is ontstaan als gevolg van een eenzijdig ongeval. Dit laatste geldt alleen voor de personenauto’s en de BRP Can-Am Spyders, niet voor de motorfietsen.

4. Het eigen risico bij diefstal / vermissing bedraagt €5000,00 tot €25.000,- dit verschilt per klasse pakket (A, B, C, D, of Dream Klasse. Dit eigen risico kan niet worden verlaagd. Indien de motorfiets niet aard- en nagelvast op slot gezet wordt met het bijgeleverde extra slot, zoals omschreven in artikel 7, dan geldt geen beperking tot het eigen risico, maar dient de vervangingswaarde van de motorfiets te worden vergoed. Bij diefstal of vermissing dient u de sleutel van zowel het voertuig als het bijgeleverde extra slot en de bediening van de alarminstallatie te kunnen overleggen, anders wordt de vervangingswaarde van het voertuig in rekening gebracht, ook indien het voertuig later wordt teruggevonden.

5. Indien niet is voldaan aan de voorwaarden uit dit artikel blijft de huurder volledig aansprakelijk voor eventuele schades wanneer het voertuig na diefstal of vermissing wordt teruggevonden. Deze kosten vallen buiten de verzekering c.q. het eigen risico.

6. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
7. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
8. In geval van schade zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van huurder.

9. Indien het voertuig met niet-rijdbare schade of aanzienlijke optische schade, ter beoordeling van verhuurder, ingeleverd wordt, zal naast de reparatiekosten ook een bedrag ter grootte van de daghuur in rekening gebracht worden, voor elke dag binnen de periode waarin het voertuig om deze reden niet verhuurd kan worden. Indien er vanwege diefstal of total loss vervangen moet worden, dan geldt het aantal dagen dat gemoeid gaat met vervanging van het voertuig. Deze kosten vallen buiten de verzekering c.q. het eigen risico.

10. In geval van schade aan kleding, helmen en overige gehuurde artikelen zoals navigatiesysteem, tanktas, koffers etc. zijn de reparatie- of vervangingskosten voor rekening van de huurder.

Artikel 9: Reparaties en onderhoudsbeurten
1. De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling van deze overeenkomst of de wet voor rekening van huurder komen.
2. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alsdan vooraf om een prijsopgave te verzoeken. Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten een bedrag van € 100,- (excl. BTW) niet overschrijden, kunnen de werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. De kosten van de door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed. Op verzoek van verhuurder dient huurder bij reparaties vervangen onderdelen bij verhuurder in te leveren. Verhuurder zal de eventuele kosten die aan het transport van deze onderdelen zijn verbonden, vergoeden tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een bewijs van betaling. Indien de kosten van reparatie en vervanging het bedrag van € 100,- (excl. BTW) overschrijden, dient huurder aan verhuurder toestemming te vragen, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn.

Artikel 10: Technische gebreken aan het voertuig.
1. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden.
2. Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk. Huurder wordt geacht te dier zake een verzekering af te sluiten, ook indien huurder consument is.

Artikel 11: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen.
Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.
Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).
Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).

Artikel 12: Beslag op het voertuig.
Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 13: Ontbinding van de huur
Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen.
Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 16: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder
1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

Artikel 17: Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.
Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

 

Artikel 18: Aanvullende voorwaarden

Eventuele (te) vervangen beschadigde onderdelen blijven eigendom van de verhuurder. Indien het schadebedrag hoger uitvalt dan de resterende borgsom dient het verschil per omgaande te worden voldaan. De schadetaxatie en eventuele reparatie zal geschieden bij een erkende taxateur, naar keuze van verhuurder.

 

Artikel 19: Kosten bij:

Eigen risico  vanaf €1000,- bij geval van schade dit verschilt per klasse auto.

Het eigen risico bij diefstal / vermissing bedraagt €5000,00 tot €25.000,- dit verschilt per klasse pakket (A, B, C, D, of Dream Klasse.

Lekke band of overmatige bandenslijtage: vervangings- cq reparatiekosten, aangevuld met eventuele transport- en verzendkosten.

Niet vol getankt inleveren van het voertuig: € 35,00 plus de brandstofkosten.

Niet schoon inleveren van het voertuig is vanaf: € 65,00. Indien er in de auto gerookt is wordt € 250,- extra gerekend.
Te laat inleveren: € 35,- per uur Voor de ”D” en Dream klasse auto’s rekenen wij een extra dag.

Bij constatering van een z.g. burnout wordt minimaal € 500,- gerekend, plus eventuele reparatiekosten.

Let op:

Wij verlangen ook een recent poststuk van maximaal 1 maand oud.

Bij reserveringen maken wij gebruik van het online controle systeem Rental Check / Crimimail, ook wel een “zwarte lijst” genoemd. Wij houden het recht voor om gemaakte reserveringen te weigeren of te annuleren indien de naam of het adres geregistreerd staat in dit systeem. Wij zullen u hierover altijd per telefoon of e-mail trachten te informeren.

Indien er een aanrijding veroorzaakt wordt onder invloed van drank, drugs of in combinatie van deze twee, dan worden de volledige kosten verhaald op de bestuurder/huurder van de auto, tevens is de huurder/bestuurder volledig verantwoordelijk voor schade die aan de auto wordt veroorzaakt denk hierbij aan eventuele schade met opzet. Bij een bekeuring wordt het te betalen bedrag geïnd van de bestuurder/huurder van de auto, en rekenen wij €25,- administratiekosten.